Algemene Voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin
opgenomen gegevens, kunnen Voorschoten.net en haar groepsmaatschappijen (hierna
tezamen aangeduid als: "Voorschoten.net") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit
van de gegevens en de inhoud van de site. Voorschoten.net aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van
de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Voorschoten.net. Voorschoten.net
kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet
aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende
uitingen.

Voorschoten.net kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de
informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de
staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien
van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Voorschoten.net garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij
garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop
wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of
onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Voorschoten.net behoudt zich het recht
voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Voorschoten.net is niet aansprakelijk voor de inhoud
van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het
privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site
die u bezoekt.

Op deze website gebruikt Voorschoten.net cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u hiernaast uw instellingen wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring